logo
...

Друштвото за ревизија ПЕЛАГОНИСКА РЕВИЗОРСКА КУЌА ДОО Прилеп (ПЕРК) е основано во 1999 година во Прилеп. Врз основа на член 24 од Законот за ревизија.

Друштвото има трајна дозвола добиена од Советот за унапредување и надзор на ревизијата со регистарски број 10 а заведена под бр. 07-319/1 од 12.07.2013 година.

Друштвото за ревизија ПЕЛАГОНИСКА РЕВИЗОРСКА КУЌА ДОО Прилеп (ПЕРК) е регистрирана за вршење ревизорски, сметководствени, книговодствени работи и работи на проверка на сметките и билансите, инвестициони програми, проценки и друго.

Нашиот Тим

...
Пецко Ристески

Управител, Овластен Ревизор

risteskipecko@t.mk risteskipecko@perk.com.mk

070/208-138

Работно искуство во ревизија

над 10 години

Овластен ревизор со лиценца регистарски број 96 издадена од Советот за унапредување и надзор на Ревизијата на Република Македонија.

Дипломиран економист, Економски факултет - Прилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола.

Дипломиран електроинженер, Технички факултет - Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола.

Прценувач од областана машини и опрема;

...
Грозда Костадинова

Овластен ревизор

grozdakostadinova@perk.com.mk | 071/309-220

Работно искуство во ревизија

над 10 години

Овластен ревизор со лиценца регистарски број 104 издадена од Советот за унапредување и надзор на Ревизијата на Република Македонија.

Магистер по економски науки од обаласта на МБА менаџмент.

Дипломиран економист, Економски факултет - Скопје, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје.

Постојан судски вештак од областа на економијата;

Овластен брокер и инвестиционен советник;

Проценувач од областа на машини и опрема;

Консултант за поддршка на развојот на мали и средни претпријатија

...
Менче Божиноска

Помошник ревизор

mencebozinoska@perk.com.mk | 070/694-939

Работно искуство во ревизија

5 години

Дипломиран економист, Економски факултет - Прилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола.

...
Сузана Василоска

Помлад помошник ревизор

suzanavasiloska@perk.com.mk | 075/388-332

Работно искуство во ревизија

2 години

Дипломиран економист, Економски факултет - Прилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола

...
Анита Кузманоска

Помлад помошник ревизор

anitakuzmanoska@perk.com.mk | 071/989-543

Работно искуство во ревизија

2 години

Дипломиран економист, Економски факултет - Прилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола

...
Проф. Д-р Бранко Трајкоски

Доктор по економски науки

brankotrajkoski@perk.com.mk | 070/839-622

Работно искуство во ревизија

над 17 години

Cоодветно надворешно квалификувано лице, надворешен соработник, Овластен ревизор со лиценца бр 102, овластено вешто лице од областа на финансии и сметководство

...
Проф. Д-р Гордана Витанова

Доктор по економски науки

vitanova04@yahoo.com | 071/398-274

Работно искуство во ревизија

над 15 години

Cоодветно надворешно квалификувано лице, надворешен соработник, Овластен ревизор со лиценца бр 119, овластено вешто лице од областа на финансии и сметководство