Транспарентност

Во согласност со барањата на Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија бр. 158/10, … 83/2018. Друштвото за ревизија Пелагониска Ревизорска Куќа ДООЕЛ Прилеп е должнo да го објавува Извештајот за транспарентност.