За Нас

Друштвото за ревизија Пелагониска Ревизорска Куќа ДООЕЛ Прилеп е основано во 1999 година во Прилеп како прво дисперзирано друштво за ревизија во Република Северна Македонија надвор од градот Скопје.

Повеќе од две децении работиме во обезбедувањето на сеопфатни услуги од областа на ревизии & уверувања и консултации за сите компании. Со верен тим на високо специјализирани професионалци и со посветеност кон испорачување на добри резултати, ние сме тука да Ви помогнеме да се справите со комплексниот свет околу финансиите и регулативата.

Се гордееме со обезбедувањето независни, висококвалитетни и објективни услуги. Нашето внимание на деталите, како и нашите методологии и технолошки алатки, гарантираат дека нашата работа е темелна, ефикасна и точна. Ние се стремиме кон перфектност во секој ангажман, тесно соработувајќи со Вас за да стекнеме сеопфатно разбирање за вашите деловни операции, ризици и цели. Овој заеднички пристап ни овозможува да обезбедиме вредни докази и да ви издадеме препораки кои можат да поттикнат позитивни промени во вашето работење.

Нашиот тим од искусни ревизори поседува длабоко разбирање за разни индустрии и е во тек со најновите сметководствени и ревизорски стандарди и регулаторни барања. Ние ја користиме оваа експертиза за да го прилагодиме нашиот ревизорски пристап кон Вашите специфични потреби, овозможувајќи ни да обезбедиме персонализирани решенија. Од ревизија на финансиските извештаи до преглед на внатрешната контрола, нашите услуги се дизајнирани секогаш да Ви помогнат да донесувате информирани деловни одлуки и да поттикнувате одржлив раст.

Друштвото има трајна дозвола добиена од Советот за унапредување и надзор на ревизијата со регистарски број 10 а заведена под бр. 08-268/3 од 05.10.2021 година.

Пецко Ристески

Овластен ревизор, Управител

Работно искуство во ревизија над 15 години.

Овластен ревизор со Лиценца за работа бр.96 издадена од СУНР. Дипломиран економист Економски факултет – Прилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски“ -Битола.

Електроинженер, Технички факултет – Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола.

Проценувач од областа на машини и опрема.

Грозда Костадинова

Овластен ревизор

Работно искуство во ревизија над 15 години.

Овластен ревизор  со Лиценца за работа бр.104 издадена од СУНР.

Дипломиран економист, Економски факултет – Скопје, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје. Магистер по МБА.

Проценувач од областа на машини и опрема.

Судски вештак од областа на економијата.

Овластен брокер и инвестиционен советник.

Теодора Ристеска

Овластен ревизор

Работно искуство во ревизија над 6 години

Овластен ревизор  со Лиценца за работа бр.262 издадена од СУНР.

Дипломиран економист Економски факултет – Прилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола од областа на сметководство, финансии и ревизија.

Магистер по економски науки од областа на сметководство, финансии и ревизија.

Сузана Василоска Ѓорчески


Помошник ревизор

Работно искуство во ревизија над 8 години

Дипломиран економист Економски факултет – Прилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола од областа на сметководство, финансии и ревизија.

Овластен сметководител.


Анита Кузманоскa


Помошник ревизор

Работно искуство во ревизија над 8 години

Дипломиран економист Економски факултет – Прилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола од областа на сметководство, финансии и ревизија.

Овластен сметководител.

Проф. Д-р Гордана Витанова

Соодветно квалификувано лице – надворешен соработник

Работно искуство во ревизија над 20 години

Доктор по економски науки, Овластен ревизор со лиценца бр. 119.